ZŠ - oznamujeme - školský poriadok

Základná škola s materskou školou, Atómová 1, Trnava

Základná škola s materskou školou, Atómová 1, Trnava, je školou s klasickými triedami i s triedami s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy (basketbal – dievčatá a hádzaná – chlapci). V záujme práva na vzdelanie vedenie školy zabezpečí vnútorný chod školy a podmienky pre optimálne medziľudské vzťahy tak, aby bol čas strávený v škole efektívne využitý z hľadiska vzdelávania a aby bol aj časom príjemne stráveným rovnako žiakmi ako aj učiteľmi. Škola bude dôsledne dbať na dodržiavanie záväzných právnych noriem, ako je Deklarácia práv dieťaťa, Listina základných práv a slobôd ako aj iné platné dokumenty vo vzťahu k žiakom, učiteľom i ostatným zamestnancom školy. Z uvedeného dôvodu sa stanovuje tento Školský poriadok, ktorý sa opiera o platnú legislatívu Ministerstva školstva SR.

Vnútorný školský poriadok je súhrn noriem spolužitia celého školského kolektívu žiakov, učiteľov, nepedagogických zamestnancov, rodičov (zákonných zástupcov žiakov) a verejnosti, ktorá je v kontakte so školou. Jeho uplatňovanie v praxi v podstatnej miere prispieva k poslaniu školy. Dôsledné plnenie týchto zásad v praktickom živote je základnou povinnosťou zúčastnených.

 

Obdobie školského vyučovania sa člení na prvý polrok a druhý polrok. Začiatok a koniec vyučovania v jednotlivých polrokoch, termíny jednotlivých prázdnin (jesenné, vianočné, polročné, jarné, veľkonočné, letné), termíny vydávania vysvedčení bližšie určujú pedagogicko-organizačné pokyny na príslušný školský rok.

Riaditeľ školy môže poskytnúť žiakom zo závažných, najmä z organizačných a z technických dôvodov v súhrne najviac päť dní voľna v školskom roku.

Ak dôjde k nepredvídanej udalosti, najmä k živelnej pohrome, havarijnej situácii, k epidémii alebo k pandémii, môže riaditeľ školy po prerokovaní so zriaďovateľom školy rozhodnúť o poskytnutí ďalších dní voľna žiakom a o spôsobe náhrady vyučovania za tieto dni.

Riaditeľ školy, výchovno-vzdelávacieho zariadenia v období školských prázdnin a počas dní voľna zabezpečí v spolupráci so zriaďovateľom prevádzku výchovno-vzdelávacích zariadení vrátane pedagogického dozoru. V spolupráci so zriaďovateľom a s riaditeľom školy alebo vedúcim zariadenia školského stravovania zabezpečia prevádzku zariadenia školského stravovania (okrem dní voľna poskytnutých z dôvodu epidémie alebo pandémie).  

Vyučovací proces sa riadi platným rozvrhom hodín, ktorý schválil riaditeľ školy. Rozvrh hodín je povinný rešpektovať každý žiak, pedagogický zamestnanec a ostatní zamestnanci školy.

Vyučovací proces je organizovaný v učebniach, špeciálnych učebniach a v telocvičných priestoroch podľa rozpisu schváleného vedením školy a zverejnenom na centrálnej nástenke v zborovni školy, resp. v triednych rozvrhoch. Vyrušovať žiakov a pedagógov počas vyučovania nie je dovolené.

Každý žiak má právo:

a)      na výchovu a vzdelávanie v materinskom jazyku, v bezpečnom a zdravom prostredí, primerané jeho veku, schopnostiam, záujmom a zdravotnému stavu,

b)      na jemu zrozumiteľný výklad učiva,

c)      na rovnoprávny prístup k vzdelávaniu,

d)     na bezplatné vzdelávanie,

e)     na slobodnú voľbu voliteľných predmetov v rozsahu, ktorý stanovuje vzdelávací program,

f)       na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov,

g)     žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo na výchovu a vzdelávanie s využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám, a na vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie umožňujú,

h)      položiť otázku a dostať na ňu odpoveď, vo vhodnom čase a slušným spôsobom

i)        na omyl, na zmenu názoru,

j)        na objektívne hodnotenie,

k)      primerane využívať školské zariadenie, učebne, pomôcky,

l)       dobrovoľne sa zapájať podľa záujmu do mimoškolských športových, kultúrnych a iných aktivít, ktoré organizuje škola,

m)   na ohľaduplné a taktné zaobchádzanie zo strany pedagógov, prevádzkových zamestnancov školy i spolužiakov, má byť chránený pred všetkými formami zanedbávania, krutosti a zneužívania,

n)      v primeranom čase, priestore a primeraným spôsobom vyjadriť svoj názor v diskusii na vyučovaní, na triednických hodinách, v školskom časopise,

o)      aby disciplinárne opatrenia, ktoré sa voči nemu vykonávajú, boli zlučiteľné s ľudskou dôstojnosťou dieťaťa,

p)     na individuálny prístup vo výchove a vzdelávaní rešpektujúci jeho schopnosti a zdravotný stav.

a)      osvojiť si vedomosti, zručnosti a návyky poskytované základnou školou,

b)      osvojiť si a zachovávať základné pravidlá a časový harmonogram školy, rešpektovať jej zameranie a svojimi vzájomnými vzťahmi prispievať k dobrej atmosfére,

c)     rešpektovať zásady mravného správania, vedomosti a praktické zručnosti na veku primeranej úrovni,

d)    svojím vystupovaním a činnosťou neobmedzovať osobnú slobodu iných a neohrozovať ich mravnosť, zdravie a bezpečnosť,

e)      osvojiť si zásady vlastenectva, humanity, demokracie a správať sa podľa nich,

f)      byť disciplinovaný, plniť pokyny učiteľov a správať sa v škole i mimo nej tak, aby robil česť sebe i škole,

g)     chrániť vlastné zdravie a zdravie iných, dbať na čistotu a poriadok, pomáhať pri udržiavaní poriadku v škole a jej okolí,

h)     byť v škole vhodne a čisto upravený, aby nevzbudzoval svojím zovňajškom pohoršenie,

i)       šetriť školské zariadenia, chrániť ich pred poškodzovaním, hospodárne zaobchádzať s učebnicami a učebnými pomôckami,

j)       dodržiavať vyučovací čas, rozvrh prestávok, zasadací poriadok v triedach a plniť ďalšie pokyny obsiahnuté vo vnútornom poriadku školy,

k)     nastupovať do školy 15 minút pred začiatkom vyučovania podľa rozvrhu svojej triedy,

l)       žiaci poverení triednym učiteľom predkladajú prítomnému učiteľovi na každej vyučovacej hodine triednu knihu na zápis,

m)    udržiavať v škole poriadok v triedach, chodbách i v školskej jedálni,

n)     správať sa na verejnosti, v mimovyučovacom čase, počas voľných dní aj cez prázdniny tak, aby nepoškodzoval dobré meno školy,

o)     zdržiavanie sa žiakov vo večerných a nočných hodinách na diskotékach, v reštauračných zariadeniach sa považuje za porušenie vnútorného poriadku školy (zodpovedá zákonný zástupca žiaka),

p)     rešpektovať zameranie, základné pravidlá a program školy, prezentovať ho nielen v škole, ale aj na verejnosti,

q)     zachovávať osobnú hygienu a hygienu prostredia, obliekať sa v súlade s hygienickými mravmi a požiadavkami (v škole sa preobúva obuv a vrchné ošatenie sa odkladá v šatňových skrinkách).

a)     fajčiť v priestoroch školy, v okolí školy a pri všetkých činnostiach organizovaných školou,

b)     prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou cigarety, alkoholické nápoje, drogy a iné zdraviu škodlivé látky, energetické nápoje, používať ich v škole alebo pri činnostiach organizovaných školou,

c)     prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou veci ohrozujúce zdravie a veci, ktoré by mohli rozptyľovať pozornosť ostatných žiakov pri vyučovaní,

d)    manipulovať s vecami zabezpečujúcimi ochranu budovy a majetok školy (hasiace prístroje, elektrické vedenie, ...),

e)     znečisťovať steny a ničiť zariadenie učební, šatní, sociálnych zariadení a ostatných priestorov školy,

f)       používať vulgárne výrazy, počas vyučovacieho procesu používať mobilný telefón (ak žiak na vlastné riziko mobilný telefón má, musí byť počas vyučovania  vypnutý a uložený v uzamknutej skrinke žiaka),

g)     konzumovať potraviny počas vyučovacieho procesu,

h)     nosiť do školy drahé veci a neprimerane vysoké finančné sumy, v prípade straty či odcudzenia ide o osobnú zodpovednosť žiaka, ktorý si takéto drahé veci do školy priniesol,

i)        do tried nosiť vrchné ošatenie a obuv,

j)       vystupovať a sedieť na parapetných doskách, otvárať okná a vykláňať sa z nich, vyhadzovať von papiere a iné odpadky či školské pomôcky, vystupovať na lavice, hojdať sa na stoličkách.

Výchovné opatrenia sú pochvaly, iné ocenenia a opatrenia na posilnenie disciplíny žiakov.

Udeľujú sa za mimoriadny prejav aktivity, za záslužný alebo statočný čin, za dlhodobo úspešnú prácu pre kolektív. Pochvaly sa udeľujú ústne alebo písomne. Škola udeľuje:

·         pochvalu od vyučujúceho do poznámok v KZ a ŽK,

·         pochvalu od triedneho učiteľa,

·         pochvalu od riaditeľa školy,

·         diplom,

·         po schválení rodičovskou radou vecnú (finančnú) odmenu.

Ukladajú sa žiakom za opakované a závažné porušenia školského poriadku. Spravidla predchádzajú zníženiu známky zo správania. Každému opatreniu predchádza objektívne prešetrenie previnenia a poklesku. Podľa závažnosti previnenia sa ukladá niektoré z týchto opatrení:

·         zápis do poznámok k práci žiakov do klasifikačného záznamu a žiackej knižky,

·         napomenutie triednym učiteľom,

·         pokarhanie triednym učiteľom,

·         pokarhanie od riaditeľa školy,

·         znížená známka zo správania.

Ak žiak svojím správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných žiakov, ostatných účastníkov výchovy a vzdelávania alebo narúša výchovu a vzdelávanie do takej miery, že znemožňuje ostatným účastníkom vzdelávanie, môže byť okamžite vylúčený z výchovy a vzdelávania a umiestnený do samostatnej miestnosti školy v prítomnosti pedagogického zamestnanca. Na prešetrenie sa privolá zákonný zástupca žiaka, zdravotná pomoc, policajný zbor a riaditeľ školy vyhotoví o dôvodoch a priebehu ochranného opatrenia písomný záznam.

a)    žiaci zásadne oslovujú zamestnancov školy: pán a pani,

b)    žiaci zdravia pozdravom: „dobré ráno“, „dobrý deň“,

c)    žiaci zdravia všetkých zamestnancov školy,

d)   žiaci zdravia vyučujúceho na začiatku hodiny tak, že vstanú. Ak príde do triedy iný vyučujúci alebo iná dospelá osoba, postavia sa. Pri ich odchode sa žiaci takisto postavia,

e)    na hodinách telesnej výchovy, výtvarnej výchovy, práce s počítačom, technickej výchovy, pri písaní kontrolnej práce a na pokyn vyučujúceho žiaci nezdravia.

 

a)    Žiaci na vyučovanie prichádzajú o 7.45 hod. tak, aby pred začiatkom hodiny boli na svojom mieste, s pripravenými učebnými pomôckami. Na popoludňajšiu činnosť prichádzajú 10 minút pred začiatkom, vyčkajú príchod vyučujúceho, ktorý si žiakov odvedie do učebne. Popoludňajšia činnosť je rovnocenná s dopoludňajším vyučovaním. Ak sa žiak neospravedlní vopred, jeho neúčasť sa považuje za neospravedlnenú neprítomnosť na vyučovaní.

b)    Opakované bezdôvodné neskoré príchody na vyučovanie sú porušovaním školského poriadku, za každé 3 takéto príchody bude žiakovi udelená 1 neospravedlnená hodina.

c)    Do budovy školy vchádzajú žiaci hlavným vchodom aj zadným vchodom do 8:00 hod., po tomto čase je otvorený iba hlavný vchod.

d)   Žiaci, ktorí prídu na vyučovanie alebo výchovnú činnosť skôr, ako je stanovená doba, disciplinovane čakajú na školskom dvore (škola nezodpovedá v tom čase za bezpečnosť žiakov) alebo na mieste, ktoré im určil učiteľ. Vstup do budovy školy je bez vedomia vyučujúceho zakázaný.

e)    Na činnosti, ktoré organizuje škola, sa žiaci zhromažďujú na mieste a v čase písomne oznámenom v žiackej knižke, určenom vyučujúcim a schválenom riaditeľom školy.

f)     Neskorý príchod na vyučovanie musí žiak ospravedlniť u vyučujúceho v triede i u svojho triedneho učiteľa.

g)    Žiak sa v škole preobúva do zdravotne vyhovujúcej obuvi. Vychádzkovú obuv necháva počas vyučovania vo svojej uzamknutej skrinke (nenosí ju do triedy!).

h)    Žiaci na bicykli, skejtborde, kolieskových korčuliach prichádzajú do školy len na vlastné nebezpečenstvo. Vstup do školy a rovnako aj pohyb vo vnútorných priestoroch školy je na týchto športových náradiach zakázaný. Škola za poškodenie či krádež bicykla, skejtbordu, kolieskových korčúľ nenesie zodpovednosť.

 

a)    Žiak je povinný správať sa v škole slušne, dbať na pokyny pedagogických i ostatných zamestnancov školy, podľa svojich schopností sa svedomito pripravovať na vyučovanie a dodržiavať školský poriadok.

b)   Žiak prichádza na vyučovanie a všetky školské podujatia včas, riadne pripravený, so všetkými učebnými pomôckami, ktoré podľa rozvrhu potrebuje. Pomôcky potrebné na hodinu si pripraví cez prestávku.

c)   V prípade, ak si žiak opakovane bez závažnejšieho dôvodu neprinesie pomôcky na vyučovanie, môže mu byť udelené niektoré z výchovných opatrení alebo navrhnutá znížená známka zo správania. Ak si žiak zabudne žiacku knižku 10-krát a menej za polrok, môže mu triedny učiteľ udeliť alebo navrhnúť niektoré výchovné opatrenie. Ak si žiak zabudne žiacku knižku viac ako 10-krát za polrok, môže mu navrhnúť zníženú známku zo správania.

d)   Miesto v zasadacom poriadku môže žiak meniť iba so súhlasom vyučujúceho.

e)    Po zazvonení na vyučovaciu hodinu sedí žiak na mieste a po vstupe učiteľa do triedy ako aj pri jeho odchode z triedy po ukončení hodiny ho zdraví tak, že vstane.

f)    Na vyučovacej hodine sa žiak správa slušne, sleduje činnosť v triede, je aktívny, nenašepkáva, neodpisuje, nevyrušuje.

g)    Ak chce žiak odpovedať alebo sa niečo spýtať, hlási sa zdvihnutím ruky.

h)    Ak sa žiak nepripravil, má možnosť ospravedlniť sa vyučujúcemu na začiatku hodiny s uvedením dôvodu.

i)     Počas hodiny smie žiak opustiť triedu, ihrisko, pracovné miesto ... len so súhlasom vyučujúceho.

j)      Svoje miesto udržiava v čistote a poriadku.

k)   Manipulovať s oblokmi, závesmi, žalúziami, svetelnými vypínačmi, audiovizuálnou technikou môžu žiaci len so súhlasom pedagóga. Pri poškodení škodu hradí rodič, resp. zákonný zástupca nezodpovedného žiaka a ak sa nezistí vinník, škodu uhradí kolektív triedy.

l)      Do školy je neprípustné nosiť predmety, ktoré žiak v škole nepotrebuje. Klenoty, hodinky a väčšie sumy peňazí nosí žiak do školy na vlastnú zodpovednosť. Ak žiak zistí stratu nejakej svojej veci, oznámi to triednemu učiteľovi, ktorý urobí ďalšie opatrenia.

m)  Do školy je zakázané nosiť, prechovávať a užívať akékoľvek drogy – omamné látky, zbrane aj ich atrapy. Porušenie zákazu sa klasifikuje ako hrubé narušenie disciplíny, ktoré učiteľ rieši s rodičmi.

n)   Mobilné telefóny nosia žiaci do školy na vlastnú zodpovednosť. Škola za ich stratu, poškodenie nenesie zodpovednosť. Počas vyučovania je zakázané používať ich.

o)   Všetky písomnosti a potvrdenia si žiaci vybavujú výlučne prostredníctvom triedneho učiteľa.

a)    Počas prestávky sa žiak pohybuje primerane rýchlo, neruší a neobmedzuje spolužiakov, bez dovolenia nesmie opustiť budovu školy. Žiaci sa správajú voči sebe slušne a tolerantne, nevyhľadávajú potýčky, neriešia osobné problémy neslušnými výrazmi, prípadne fyzickým násilím. Nezneužívajú fyzicky slabších spolužiakov na vykonávanie rôznych ponižujúcich úkonov.

b)    Žiaci majú zakázané vykláňať sa z okien a vyhadzovať von papier a odpadky.

c)   Počas malých prestávok žiak bez dôvodu neopúšťa triedu. Prestávky sú určené na prípravu pomôcok na ďalšiu hodinu, použitie WC, vykonanie osobnej hygieny. Dvere počas prestávok sú na triedach otvorené.

d)   Ak majú žiaci vyučovanie v odborných učebniach, vezmú si potrebné veci a disciplinovane pred koncom prestávky /asi 2 minúty pred zvonením/ sa presunú pred odbornú učebňu, ak nie sú dohodnutí s vyučujúcim predmetu o inom postupe presunu.

e)    Po pomôcky chodia určení žiaci cez prestávky.

f)     Žiaci 1. – 4. ročníkov chodia do telocvične pod vedením svojich učiteľov. Žiaci 5. – 9. ročníkov odídu spoločne a disciplinovane 5 minút pred začiatkom hodiny TSV do šatní pri telocvični školy. Z telocvične odchádzajú spoločne pod vedením pedagóga.

g)    Žiaci na technickú výchovu chodia z triedy pod vedením vyučujúceho, ak nie sú dohodnutí s vyučujúcim o inom postupe presunu.

a)    Po skončení poslednej vyučovacej hodiny si každý žiak uloží svoje veci do tašky, vyčistí si svoje miesto a okolie od papierov a iných nečistôt a vyloží si stoličku na lavicu.

b)    Na pokyn vyučujúceho žiaci opustia triedu a pod jeho vedením všetci odídu do priestorov šatní. Tu sa preobujú, oblečú si svoje zvršky a pod dozorom vyučujúceho opustia budovu školy.

c)    Po skončení vyučovania idú žiaci domov. Zdržiavať sa bez dozoru a súhlasu pedagóga v budove školy nie je dovolené.

a)   Žiak je povinný chodiť do školy pravidelne a včas podľa rozvrhu hodín a zúčastňovať sa na činnostiach, ktoré škola organizuje. Účasť na záujmových krúžkov pre prihlásených žiakov je povinná počas celého školského roku.

b)   Ak žiak mieni vymeškať vyučovanie pre vopred známu príčinu, vyžiada si dovolenie. Žiadosť o uvoľnenie musí byť: a) písomná a podpísaná rodičmi (zákonným zástupcom), b) ústna, keď žiaka osobne ospravedlní a odvedie priamo rodič. Uvoľnenie žiaka je vedené v triednej knihe ako neprítomnosť žiaka na vyučovaní.

c)    Ak sa žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní, zákonný zástupca je povinný bezodkladne túto skutočnosť oznámiť škole, najneskoršie do 48 hodín. Dôvody ospravedlnenej neprítomnosti žiaka:

·         choroba žiaka,

·         mimoriadne udalosti v rodine,

·         účasť žiaka zaradeného do vrcholového športu na športovom podujatí,

·         lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy.

Ak ochorie žiak na infekčnú chorobu, oznámi to zákonný zástupca neodkladne riaditeľke školy. Zákonný zástupca je povinný oznámiť triednemu učiteľovi, resp. riaditeľke školy každé vážnejšie ochorenie žiaka, ktoré si vyžaduje individuálny prístup zo strany pedagógov.

d)   Ak má triedny učiteľ odôvodnené podozrenie, že žiak alebo jeho zákonný zástupca porušujú § 36 Školského zákona – povinná školská dochádzka – neprítomnosť na vyučovaní sa považuje za neospravedlnenú. Triedny učiteľ prostredníctvom riaditeľstva školy zasiela rodičovi upozornenie na nedbalú školskú dochádzku – najneskôr po troch dňoch neospravedlnenej neprítomnosti žiaka na vyučovaní!

e)   Žiak nesmie svojvoľne odísť zo školy. V prípade uvoľnenia žiaka z vyučovania v zmysle bodu 2 tohto poriadku žiaka si musí osobne prevziať zákonný zástupca alebo osoba splnomocnená k tomuto úkonu.

f)     Žiak, ktorý bol oslobodený od vyučovania niektorého predmetu, musí byť prítomný na vyučovaní predmetu a zamestnáva sa pomocnými úlohami pri vyučovaní.

g)   Ak je predmet, v ktorom je žiak oslobodený, zaradený na prvú alebo poslednú vyučovaciu hodinu, žiak sa na vyučovaní predmetu nezúčastňuje na základe rozhodnutia riaditeľky školy vydaného na žiadosť rodičov.

a)    Žiak je povinný šetriť učebnice a školské potreby, udržiavať v poriadku a čistote svoje miesto, triedu a iné školské priestory, chrániť majetok školy pred poškodením. Je povinný nosiť do školy učebnice a školské potreby podľa rozvrhu hodín.

b)    Akékoľvek poškodenie zariadenia školy z nedbanlivosti alebo úmyselné poškodenie je v plnej miere povinný nahradiť zákonný zástupca žiaka.

c)    Ak žiak prestupuje na inú školu, učebnice si ponecháva a odovzdá škole, kde ukončí školský rok, okrem učebníc cudzích jazykov.

d)   Učebnice a zošity má žiak obalené, označené menom a priezviskom.

a)    Týždenníci sú žiaci danej triedy, ktorých menuje triedny učiteľ. Sú dvaja a ich mená sú zapísané v triednej knihe.

b)    Týždenníci zodpovedajú za poriadok a čistotu v triede  počas  vyučovania.

c)    Na každej hodine hlásia neprítomných spolužiakov.

d)   Počas prestávky polievajú kvety, čistia tabuľu.

e)    Po skončení vyučovania zotrú tabuľu, kriedu, špongiu a ostatné pomôcky uložia, zavrú obloky, prekontrolujú uzávery vody.

f)     Týždenníci dbajú na šetrenie elektrickou energiou – počas prestávky vypínajú osvetlenie tried.

g)    Pri zistení, že v triede je niečo pokazené, túto skutočnosť oznámia ihneď triednej učiteľke.

h)    Týždenníci informujú vedenie školy, ak učiteľ nenastúpil na vyučovaciu hodinu do 5 minút po začatí vyučovacej hodiny.

a)   Žiak musí byť v škole a na všetkých školských a mimoškolských podujatiach oblečený vhodne a čisto.

b)   Žiak je povinný počas vyučovania, prestávok, ako aj na podujatiach organizovaných školou chrániť svoje zdravie a zdravie spolužiakov.

c)   Všetci žiaci sú so zásadami bezpečnosti a ochrany zdravia v škole preukázateľne oboznámení na začiatku školského roka triednym učiteľom. V prípadoch zvýšeného ohrozenia bezpečnosti a zdravia žiaka pri niektorých činnostiach sú žiaci oboznámení s pokynmi na predchádzanie úrazom. Každý žiak je povinný dodržiavať všeobecné zásady bezpečnosti a ochrany zdravia a rešpektovať usmernenie učiteľov na predchádzanie úrazom.

d)   Všetci žiaci školy sú povinní rešpektovať dozorkonajúcich učiteľov školy.

e)    Zo zdravotných dôvodov nie je povolené používať v škole ako prezuvky tenisky alebo cvičky, ani roztrhané prezuvky.

f)     Každý žiak je povinný mať v škole hygienické vrecúško s toaletnými potrebami.

g)   Žiaci nesmú v škole ani v areáli školy fajčiť, piť alkoholické nápoje, používať toxické látky a drogy, energetické nápoje.

h)   Žiak dôsledne dodržiava hygienické zásady – dôsledne si umyje ruky po použití WC i pred každým jedlom.

i)     Triedny učiteľ je povinný na začiatku školského roka zabezpečiť pre žiakov svojej triedy vhodné veľkosti nábytku a každý vyučujúci by mal dbať na to, aby žiak dodržoval správnu vzdialenosť pri písaní a čítaní.

j)     Každý pedagóg je povinný zohľadňovať zrakové, sluchové poruchy i výšku vzrastu žiaka.

k)    V prevádzkových priestoroch sa žiak správa tak, aby nezapríčiňoval zvyšovanie prašnosti a neohrozoval vlastnú bezpečnosť a bezpečnosť spolužiakov.

l)      Pred začatím činnosti, pri ktorej vzniká riziko úrazu, pedagóg je preukázateľne povinný poučiť a upozorniť žiakov na ich možné nebezpečenstvo úrazu.

m)  Prvú predlekársku pomoc je povinný poskytnúť každý zamestnanec školy.

n)    Ak žiak utrpel úraz, musí o tom informovať zodpovedného pedagogického zamestnanca (vyučujúceho, triedneho, dozor konajúceho, vychovávateľku).

o)    Pedagóg, ktorý poskytol prvú predlekársku pomoc žiakovi, je povinný o úraze alebo ochorení informovať rodičov žiaka.

p)    Každý školský úraz treba evidovať v knihe školských úrazov.

q)    Ak si úraz žiaka alebo iné zhoršenie zdravotného stavu vyžaduje neodkladnú lekársku pomoc, škola zabezpečí pre žiaka pedagogický sprievod.

a)   Žiak sa vo verejných zariadeniach (puby, bistrá, reštaurácie,...) nesmie zdržiavať v spojitosti s hrou na automatoch a inými hrami, ktoré sú v týchto zariadeniach nainštalované.

b)   Žiak sa môže zúčastniť na filmovom, divadelnom predstavení alebo na inom kultúrnom a zábavnom programe, ak nie je program nevhodný pre školskú mládež. Na večernom predstavení sa môže žiak zúčastniť iba v sprievode rodiča alebo ním poverenej osoby.

c)    Na školských výletoch, exkurziách, lyžiarskom, plaveckom výcviku, v škole v prírode sa žiaci riadia pokynmi pedagógov.

1.      Žiak bude klasifikovaný na základe komisionálnej skúšky:

a)      keď nemá dostatok podkladov na klasifikáciu,

b)      keď je skúšaný v náhradnom termíne,

c)    keď jeho zákonný zástupca požiada o preskúšanie žiaka a riaditeľ školy akceptuje dôvody ako opodstatnené.

Výsledok komisionálnej skúšky je pre žiaka konečný.

2.    Žiak, ktorý bez závažných dôvodov nepríde na opravnú alebo komisionálnu skúšku, klasifikuje sa z predmetu, z ktorého mal robiť opravnú alebo komisionálnu skúšku, stupňom prospechu nedostatočný.

3.   Ak žiak neprospel a neurobil opravnú skúšku z predmetu, prípadne ak neprospel z viac ako dvoch predmetov, opakuje ročník. Bude zaradený do triedy nižšieho ročníka.

Na požiadanie zákonného zástupcu z dôvodov aktívnej záujmovej činnosti alebo zo zdravotných dôvodov doložených príslušným potvrdením môže riaditeľ školy povoliť žiakovi individuálny študijný plán alebo študijné úľavy, individuálne vzdelávanie. Ak žiak spolu s rodinou dlhší čas žije v zahraničí, môže riaditeľ školy vyhovieť žiadosti zákonného zástupcu žiaka a povoliť štúdium žiaka na škole obdobného typu v zahraničí. Riaditeľ školy na základe žiadosti zákonného zástupcu stanoví, za ktoré ročníky a kedy bude musieť žiak vykonať komisionálne skúšky. Rodič do 15. septembra príslušného školského roka oznámi riaditeľovi kmeňovej školy názov a adresu školy, ktorú žiak navštevuje, alebo potvrdí školu uvedenú v žiadosti. Toto bude robiť každý rok.

a)    Každý žiak, ktorý sa chce stravovať v ŠJ, je povinný včas vyplatiť stravné poštovou poukážkou alebo cez bankový účet.

b)    Vstup do školskej jedálne je povolený len stravujúcim sa žiakom.

c)    V školskej jedálni sa žiaci zdržujú iba počas konzumácie stravy.

d)  V ŠJ sa správajú disciplinovane, riadia sa pokynmi pedagogického dozoru a zamestnancov ŠJ, rešpektujú harmonogram stravovania.

e)    Prevzatú zaplatenú stravu stravník všetku konzumuje v jedálni.

f)     Po konzumácii stravy je stravník povinný ním použitý kuchynský riad a príbor vrátiť do odkladacieho okienka na použitý riad.

g)    V prípade, že žiak rozleje časť stravy na podlahu, oznámi túto skutočnosť pedagogickému dozoru, ktorý prostredníctvom pracovníčok ŠJ zabezpečí odstránenie nedostatku.

h)    Ak žiak časť stravy vyleje na jedálenský stôl, tento nedostatok si odstráni sám alebo požiada pracovníčku ŠJ o uvedenie stola do dobrého hygienického stavu.

Okrem práv a povinností uvedených v pracovnom poriadku zamestnancov školy pedagogickí zamestnanci:

a)      sledujú oznamy na tabuli zástupcu pre výchovu a vzdelávanie školy a zmenu rozvrhu hodín,

b)    ak vo výnimočných prípadoch učiteľ musí opustiť pracovisko v pracovnom čase, je povinný to oznámiť riaditeľovi školy, prípadne zástupcovi,

c)    triedni učitelia oznámia žiakom zmenu rozvrhu zverejneného na tabuli na nasledujúci deň najneskôr pred poslednou vyučovacou hodinou,

d)   každý vyučujúci je povinný zapísať chýbajúcich žiakov do triednej knihy na začiatku vyučovacej hodiny,

e)    každý vyučujúci po skončení vyučovania skontroluje triedu, v ktorej vyučoval poslednú hodinu (čistotu, stoličky, okná, vodu, elektrinu).

a)      Pedagogický dozor nad žiakmi plní funkciu bezpečnostnú a preventívnu. Zamestnanci školy pri pedagogickom dozore sledujú a kontrolujú činnosť žiakov, sú oprávnení dávať im primerané príkazy a poučenia.

b)    Pedagogický dozor nad žiakmi v škole, resp. mimo školy, patrí medzi povinnosti pedagogických pracovníkov a zahŕňa sa do ich týždenného pracovného času, nie pedagogického úväzku. Vykonáva sa pri všetkých organizačných formách vyplývajúcich z výchovno-vzdelávacieho procesu, učebných osnov, podujatí organizovaných školou. Týždenný pracovný čas pedagogických zamestnancov pozostáva z času, počas ktorého pedagogickí zamestnanci vykonávajú vyučovaciu a výchovnú činnosť, a z času, počas ktorého vykonávajú ostatné činnosti súvisiace s pedagogickou prácou a prácou stanovenou v pracovnom poriadku.

c)    Medzi činnosti súvisiace s pedagogickou prácou patrí aj vykonávanie pedagogického dozoru nad žiakmi priamo v škole, vrátane areálu školy, resp. mimo školy.

d)   V škole vykonáva učiteľ dozor nad žiakmi pred vyučovaním, cez prestávky, po vyučovaní, pri ostatnej výchovno-vzdelávacej činnosti vyplývajúcej z učebných osnov, pri prechode z jednej budovy do druhej, prípadne iného určeného miesta, kde sa koná vyučovanie, výchovná činnosť (ihrisko, školská dielňa, pozemok a pod.). Pri zabezpečovaní dozoru nad žiakmi v školách sa postupuje podľa rozvrhu dozorov, schváleného riaditeľom školy, ktorý je vyvesený na viditeľnom a dostupnom mieste. Dozor nad žiakmi v škole sa začína 15 minút pred začiatkom vyučovania a končí sa odchodom žiakov zo školy po skončení vyučovania. Ak riaditeľ školy povolí niektorým žiakom, predovšetkým tým, ktorí majú bydlisko mimo obvodu školy, zdržiavať sa v škole cez poludnie, pred vyučovaním alebo po ňom dlhšie ako je pravidlo, zabezpečí, aby títo žiaci nezostali bez dozoru. V takom prípade v rozvrhu dozoru určí, ako sa tento dozor zabezpečí.

e)    Mimo školy vykonáva učiteľ dozor nad žiakmi pri praktickom vyučovaní, pri plaveckom a lyžiarskom výcviku, škôl v prírode, počas účasti žiakov na súťažiach v škole, resp. pri ich príprave a na iných podujatiach organizovaných školou, pri vychádzkach, výletoch a exkurziách. Riaditeľ školy určí z pedagogických zamestnancov sprievodcov tak, aby na jedného sprievodcu pripadlo najviac 25 žiakov. Ak sa žiaci pohybujú v skupinách po verejných komunikáciách, pedagogickí zamestnanci poverení dozorom sú povinní dbať na predpisy o cestnej premávke.

f)     V školských kluboch detí vykonávajú dozor nad žiakmi vychovávateľky. Aj prechod žiakov do klubu v rámci školy zabezpečuje vychovávateľka. Pri činnostiach organizovaných mimo objektu ŠKD nemožno zveriť jednej vychovávateľke viac ako 25 žiakov.

a)    Rodičia, zákonní zástupcovia žiakov sa dobrovoľne združujú v rade rodičov školy. Rada rodičov je významnou formou aktívnej účasti rodičov na riešení otázok výchovy detí a mládeže a na riadení školy.

b)    Úlohou rady rodičov je poskytovať škole materiálnu pomoc verejnoprospešnou prácou svojich členov, predovšetkým pri zlepšovaní školského prostredia, poskytovať škole finančnú pomoc pri zabezpečovaní mimoškolských a mimotriednych výchovných podujatí, plniť podľa potreby ďalšie úlohy v prospech školy.

c)    Rada rodičov nezasahuje do výchovno-vzdelávacieho procesu školy, ale pomáha vytvárať podmienky pre jeho priaznivý priebeh a podporuje ho.

d)   Rodičom a iným osobám nie je dovolené vstupovať počas vyučovania do priestorov školy a vyrušovať učiteľa na vyučovacej hodine, ak tak nebude prípadne vopred dohodnuté a povolené riaditeľom školy alebo jeho zástupcom. Rodičia môžu úradné záležitosti vybavovať denne v úradných hodinách na ekonomickom úseku. Informácie o žiakoch môžu zákonní zástupcovia získať na triednych schôdzkach rodičovského združenia alebo prostredníctvom vopred dohodnutej konzultácie s triednym či iným učiteľom.

e)    Rodič má plnú zodpovednosť za svoje dieťa v čase mimo vyučovania.

a)    Škola priebežne informuje rodičov o správaní a prospechu žiaka. Jedným z prostriedkov je žiacka knižka. Vpisujú sa do nej iba dôležité oznamy.

b)    Učiteľ oznamuje rodičom nielen nepriaznivé správy o ich deťoch, ale aj kladné hodnotenia a pochvaly. Forma zápisu musí byť premyslená a taktná.

c)    Pred zápisom do žiackej knižky učiteľ vždy zváži, či v danom prípade nie je vhodnejší spôsob styku s rodičmi, napr. rozhovor po triednickej schôdzke, list rodičom, pozvanie rodičov do školy, návšteva v rodine.

a)    Každý návštevník, ktorý vstúpi do objektu školy, je povinný ohlásiť sa službe dňa a uviesť účel návštevy. Návštevy sa evidujú v knihe návštev.

b)    Verejnosti nie je dovolené vstupovať do priestorov školy počas vyučovania a po vyučovaní, ak to nie je vopred dohodnuté a povolené riaditeľom školy alebo jeho zástupcom.

c)    Nie je dovolené pohybovať sa s kočíkom v priestoroch školy. V prípade potreby postráži kočík vo vestibule školy zodpovedná službukonajúca osoba.

d)   Lektor alebo iná osoba, ktorá zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu, záujmovú či inú dohodnutú činnosť v školských priestoroch, je zodpovedný za kvalitu odvedenej práce v zmysle legislatívnych noriem. Ďalej za bezpečnosť a ochranu zdravia zverených žiakov a zúčastnených zamestnancov školy na predmetnej činnosti, ako aj za ochranu školského majetku.

 

Príloha 1

1.1        Osobitné opatrenia pri práci na školskom pozemku

1.2        Osobitné bezpečnostné opatrenia v učebni kuchynka

1.3        Osobitné bezpečnostné opatrenia v učebni fyziky

1.4        Osobitné opatrenia na hodinách telesnej výchovy

1.5        Osobitné opatrenia v učebni informatiky

Príloha 2 Vnútorný poriadok ŠKD

Príloha 3 Opatrenia proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog v šk. prostredí

Príloha 4 Prevencia a riešenie šikanovania

Príloha 5

1.1          Bezpečnosť pri plaveckom výcviku žiakov základných škôl

1.2          Bezpečnosť pri lyžiarskom výcviku žiakov

1.3          Bezpečnosť v školách v prírode

1.4          Bezpečnosť pri organizovaní školských výletov a exkurzií

·         Žiaci vstupujú na školský pozemok v prítomnosti vyučujúceho a dodržujú jeho pokyny o bezpečnosti práce.

·         Žiaci sú povinní mať na vyučovacej hodine oblečené vhodné pracovné oblečenie, obutú pevnú obuv.

·         Pri práci s ostrejšími predmetmi používajú kožené rukavice.

·         Žiaci môžu zdvíhať bremená do max. hmotnosti 10 kg.

·         Pracovné nástroje sú povinní nosiť ostrou hranou nadol.

·         Na školskom pozemku počas práce nejedia a nepijú nápoje.

·         Pri práci sú povinní dbať na bezpečnosť vlastnú i bezpečnosť spolužiakov.

·         V prípade poranenia sú povinní túto skutočnosť ihneď nahlásiť vyučujúcemu.

·         Po práci si umývajú ruky.

·         Hlavný uzáver vody na školskom pozemku kontroluje vyučujúci.

·         Za stav náradia zodpovedá vyučujúci.

·         Sklad náradia uzatvára vyučujúci a skontroluje stav náradia, ktoré musí byť očistené a bezpečne uložené.

·         Žiaci zo školského pozemku zásadne odchádzajú pod vedením vyučujúceho.

·         Elektrické spotrebiče (sporák, žehličku, mixér, šijací stroj a pod.) zapína a vypína vyučujúca.

·         Znečistenú dlážku je žiak okamžite povinný utrieť, dôkladne vysušiť.

·         S ostrými predmetmi (nôž, vidlička, nožnice, ihla a pod.) sú žiaci povinní zaobchádzať s maximálnou opatrnosťou.

·         Horúce panvice, hrnce je povolené brať do rúk len s ochranou – chňapkou.

·         Poškodené nádoby sa musia vyradiť z prevádzky.

·         Náradie používané v kuchynke, ktoré je ostré, sa musí ukladať na bezpečné miesto.

·         Je zakázané pracovať s nožmi proti sebe.

·         Na čistenie nádob sa nesmú používať pomôcky s kovovými drôtikmi.

·         Rezné predmety sa musia umývať samostatne a jednotlivo.

·         Ak sa sklené nádoby pri umývaní rozbijú, umývací kúpeľ sa musí ihneď vypustiť a črepina odstrániť.

·         Žiaci musia byť preukázateľne oboznámení s návodom výrobcu na obsluhu a údržbu elektrických kuchynských strojov.

·         Pri sporáku, šijacom stroji sú najviac traja žiaci.

·         Pri odchode z učebne je vyučujúci povinný prekontrolovať, či sú spotrebiče vypnuté.

 

·         Žiaci prichádzajú do učebne spolu s vyučujúcim.

·         Žiak sedí za prideleným stolom, je zodpovedný za poriadok na ňom i za poriadok vo svojom okolí.

·         V učebni je zakázané jesť a piť.

·         Zistené nedostatky, poškodenia hlásia žiaci učiteľovi na začiatku vyučovacej hodiny.

·         Žiaci majú zakázané akékoľvek manipulovanie s prístrojmi bez dovolenia učiteľa.

·         Frontálne pokusy a laboratórne úlohy vykonávajú žiaci podľa pokynov učiteľa.

·         Do kabinetu fyziky smie žiak vstúpiť iba v sprievode učiteľa.

·         S prístrojmi v rozvodovej sieti elektrického prúdu pracuje len učiteľ.

·         Po skončení hodiny sú žiaci povinní zdvihnúť stoličky na stôl a spoločne pod vedením učiteľa odísť z učebne.

·         Po skončení hodiny je učiteľ povinný vypnúť elektrický prúd, uzatvoriť prístroje rozvodovej siete, pomôcky odniesť do kabinetu, kabinet i učebňu uzamknúť.

 

·         Žiaci sú povinní dodržiavať všetky hygienické, bezpečnostné a poriadkové predpisy, o ktorých boli informovaní na úvodnej hodine telesnej výchovy, čo potvrdili vlastnoručným podpisom.

·         Úraz, ktorý sa stal žiakovi, je žiak povinný nahlásiť učiteľovi, ktorý úraz ošetrí a zabezpečí ďalšie opatrenia.

·         Prechod žiakov do šatne a zo šatne je podľa pokynov školského poriadku.

·         Žiaci sú povinní cvičiť v dohodnutom cvičebnom úbore.

 

·         Do učebne smie žiak vstupovať iba v sprievode vyučujúceho.

·         Do učebne je zakázané nosiť predmety ohrozujúce zdravie a bezpečnosť svojej aj ostatných spolužiakov.

·         V učebni je zakázané jesť a piť.

·         Vyučujúci určí každému žiakovi pracovné miesto – počítač. Miesto si nesmie svojvoľne vymieňať. V prípade, že je na jedno miesto viac žiakov, je žiak povinný sa časovo podeliť so svojimi spolužiakmi.

·         Každý žiak je zodpovedný za jemu pridelený počítač. Úmyselne spôsobenú škodu na zariadení pridelenej výpočtovej techniky je povinný uhradiť zákonný zástupca žiaka.

·         Žiaci nevyrušujú pri práci svojich spolužiakov neprimeraným hlukom a zbytočným pohybom po učebni.

·         Žiaci sa pohybujú po učebni opatrne, dávajú pozor na elektrické rozvody, elektrické zásuvky. Nezasahujú do elektrického obvodu počítača.

·         Je zakázané pracovať s poškodeným počítačom.

·         Žiaci sú povinní nahlásiť každú poruchu počítača alebo príslušenstva.

·         Bez vedomia učiteľa nezasahujú do systému počítača ani jeho mechaniky.

·         Je zakázané bez súhlasu učiteľa používať súkromné nosiče na prehrávanie alebo nahrávanie súborov

·         Po skončení vyučovacej hodiny žiaci v učebni dôkladne vyčistia priestor okolo počítačov, uložia stoličky, pričom venujú pozornosť elektrickým káblom.

·         Žiak zanechá počítač v takom stave, v akom ho našiel pred začiatkom používania (nastavenie plochy, Office, programy).

·         Ak žiak zistí na začiatku alebo v priebehu vyučovacej hodiny akúkoľvek zmenu v nastavení počítača, je povinný ihneď nahlásiť túto skutočnosť vyučujúcemu.

bezpečne na internete

  

1.   Školský klub detí riadi riaditeľ školy.

2.  Výchovno-vzdelávaciu činnosť organizujú vychovávatelia školského klubu detí v súlade s plánom činnosti.

3.  Riaditeľ školy určuje počet oddelení podľa počtu žiakov prihlásených na pravidelnú dochádzku.

4.  V oddelení ŠKD môže byť zapísaných najmenej 15 a najviac 30 trvalo dochádzajúcich žiakov.

1.   ŠKD je v prevádzke spravidla celý rok, okrem dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov, denne od 6.30 hod. do 17.00 hod.

2.   Počas školských prázdnin je prevádzka v ŠKD, ak sa prihlási najmenej 12 detí.

3.   ŠKD sa riadi režimom dňa, ktorý je súčasťou školského poriadku ŠKD.

1.Žiaci sa do ŠKD zaraďujú vždy na jeden školský rok, na základe písomnej prihlášky podanej zákonným zástupcom zvyčajne podanej do 15. júna predchádzajúceho školského roku. Žiaci 1. ročníka podávajú písomné prihlášky predbežne pri zápise do 1. ročníka.

2.O zaradení žiaka do ŠKD rozhoduje riaditeľ školy alebo ním poverený zástupca.

3.Do ŠKD sa prednostne zaraďujú žiaci nižších ročníkov prihlásených na pravidelnú dochádzku, ktorých rodičia sú zamestnaní.

4.Žiaci sa do oddelení zaraďujú podľa veku a do záujmových útvarov podľa osobného záujmu o činnosti.

1.    Výchovno-vzdelávacia činnosť ŠKD je zameraná na nenáročnú záujmovú činnosť žiakov podľa školského výchovného programu, na ich prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie ich záujmov v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin.

2.    V čase na prípravu na vyučovanie si žiaci podľa pokynov starostlivo vypracujú úlohy, zopakujú učivo, nevyrušujú ostatných.

3.    Záujmová činnosť sa uskutočňuje spravidla v záujmových útvaroch príležitostného, krátkodobého i dlhodobého charakteru, pričom sa umožňuje žiakom účasť aj na ďalších formách záujmovej činnosti školy.

4.    V oblasti rekreačného charakteru – vychádzkami, výletmi, športom a cvičením umožniť žiakom čo najviac voľného času stráviť pohybom a pobytom na čerstvom vzduchu a takto sa starať o dobrý telesný rozvoj žiakov.

5.    V rámci ŠKD sa organizujú rôzne kultúrne a iné podujatia. Vstupné hradia rodičia.

6.    Súčasťou výchovno-vzdelávacej činnosti ŠKD je stravovanie žiakov. Žiaci prichádzajú do jedálne čistí, slušne sa správajú a správne stolujú. Po skončení obeda celé oddelenie odchádza z jedálne spoločne. Poplatok za stravu platia rodičia v zmysle pokynov vedúcej školskej jedálne.

7.    Výchovno-vzdelávaciu činnosť ŠKD vykonávajú pedagogickí zamestnanci, vychovávateľky.

8.    Na záujmovú a rekreačnú činnosť ŠKD sa spravidla využívajú aj špeciálne učebne, telocvičňa, ihriská a iné objekty školy.

Rozsah dennej dochádzky, spôsob a čas odchodu detí, prípadne záujmovú činnosť ŠKD uvedie rodič na zápisnom lístku. Zmeny v dochádzke v priebehu školského roku je rodič povinný oznámiť písomne.

Aby sa nenarúšala výchovno-vzdelávacia činnosť, žiak môže byť z ŠKD uvoľnený len na základe písomného oznámenia rodičov po naobedovaní sa, ak na zápisnom lístku nie je uvedené inak.

1.   Žiak, ktorý neodôvodnene a bez písomného ospravedlnenia vynechá dochádzku 7 po sebe nasledujúcich pracovných dní alebo 12 dní v mesiaci, sa vyradí zo zoznamu pravidelne dochádzajúcich žiakov.

1.   Za bezpečnosť žiakov počas celého pobytu v ŠKD zodpovedá vychovávateľka.

2.   Prechod žiakov do ŠKD v rámci školy zabezpečuje vychovávateľka, prípadne zastupujúci učiteľ.

3.   Ak sú vytvorené oddelenia z viacerých tried, zabezpečuje prechod žiakov po dohode s vychovávateľkou učiteľ, ktorý má poslednú vyučovaciu hodinu.

4.   Počas konania popoludňajšieho vyučovania povinných i nepovinných predmetov preberajú deti od vychovávateľky do svojej zodpovednosti vyučujúci a po skončení podľa dohody s rodičmi dieťa uvoľňujú domov alebo odovzdajú vychovávateľke.

5.   Pri hrách a iných činnostiach je vychovávateľka povinná preukázateľne (zápis do triednej knihy) poučiť žiakov o bezpečnosti.

6.   Pri činnostiach organizovaných mimo objektu ŠKD môže mať vychovávateľka najviac 25 detí.

7.   Ak si to vyžaduje náročnosť prostredia alebo výkon činnosti, určí riaditeľ školy alebo jeho zástupca vyšší počet pedagogických zamestnancov alebo nižší počet žiakov.

8.   V prípade úrazu poskytne vychovávateľka prvú predlekársku pomoc, oznámi ho vedeniu školy, napíše o ňom záznam a zabezpečí, ak je potrebné, lekárske ošetrenie.

9.    Nosenie drahých a nebezpečných predmetov do ŠKD je zakázané.

10.    Dieťa musí mať hygienické vrecúško a prezuvky.

11.    Pri vychádzkach, výletoch a iných podujatiach mimo objektu ŠKD zodpovedá za deti vychovávateľka až do ich rozchodu pred objektom ŠKD.

12.    Z miesta konania môže byť žiak uvoľnený len na základe písomného súhlasu rodičov.

13.    Ak zistí vychovávateľka u žiaka zvýšenú teplotu, nevoľnosť, upovedomí o tom rodičov.

1.   Príspevok na úhradu za pobyt žiaka v ŠKD je určený zriaďovateľom mesačne za jedného žiaka.

2.   Príspevok na úhradu za pobyt žiaka uhrádza rodič (zákonný zástupca) mesačne do určeného termínu.

3.   Ak rodič odhlasuje dieťa z ŠKD v priebehu mesiaca, nemá nárok na vrátenie alikvotnej čiastky poplatku.

4.   Ak zákonný zástupca neuhradí stanovený poplatok za pobyt žiaka v ŠKD a boli využité všetky primerané dostupné spôsoby na zabezpečenie úhrady, rozhodne vedenie školy a ŠKD o vyradení dieťaťa z ŠKD.

1.   Žiaci základnej školy nesmú fajčiť, piť alkoholické nápoje, používať a vdychovať omamné látky a drogy, hrať o peniaze, a to aj mimo školy.

2.   Je povinnosťou každého žiaka, učiteľa, vychovávateľa i ostatných zamestnancov školy informovať triedneho učiteľa o žiakovi, ktorý fajčí, pije alkohol alebo užíva drogy v školskom prostredí i mimo neho.

3.   Po oznámení uvedenej skutočnosti sa triedny učiteľ diskrétne porozpráva so žiakom o jeho problémoch, o príčinách užívania návykových látok, o ich škodlivosti a o dôsledkoch ich užívania. O pohovore so žiakom urobí zápis do klasifikačného záznamu a v nastávajúcom období venuje žiakovi zvýšenú pozornosť, zároveň informuje zákonného zástupcu žiaka.

4.   Ak žiak v sledovanom období nezmení vzťah k návykovým látkam alebo je triedny učiteľ informovaný druhýkrát, triedny učiteľ na problém upozorní pred triednym kolektívom, žiakovi udelí pokarhanie triednym učiteľom.

5.   Ak ani potom nedôjde ku zmene postojov žiaka, triedny učiteľ predvolá rodičov a zorganizuje spoločné stretnutie aj za účasti výchovnej poradkyne a riaditeľky školy. Nasleduje pokarhanie žiaka riaditeľom školy a zápis do triedneho výkazu.

6.   Ak ani vtedy žiak nezmení správanie, triedny učiteľ zorganizuje stretnutie, na ktoré pozve rodičov, koordinátorku prevencie drogových závislostí, riaditeľa školy, prípadne policajta alebo kurátora. Po prešetrení kolektívny orgán navrhne opatrenia. Žiakovi bude znížená známka zo správania.

7.   Povinnosťou triedneho učiteľa je viesť evidenciu pochvál a priestupkovosti žiakov a o zistených skutočnostiach vhodnou formou informovať na triednických hodinách, na nástenkách v triede, spôsob riešenia zaznamenať v klasifikačnom zázname alebo osobitnom zošite, pravidelne spolupracovať s rodičmi a o problémoch informovať pedagogickú radu pri riešení výchovných problémov.

8.   Učiteľský dozor v čase prestávok bude vykonávať kontrolu priestorov školy v predmetnej veci, hlavný dôraz klásť na sociálne zariadenia, prípadne skryté priestory v areáli školy.

9.   Pre všetkých žiakov školy organizovať dlhodobé športové súťaže, organizovať jednorazové spoločensko-kultúrne podujatia s cieľom odpútať žiakov školy od myšlienok na užívanie drog a toxikomániu.

10.    Koordinátor prevencie drogových závislostí zabezpečí výstavku najnovších odborných publikácií, premietanie filmov k danej problematike, cyklus besied a prednášok s odborníkmi v danej oblasti.

11.    Triedni učitelia minimálne raz polročne alebo aktuálne podľa potreby budú na triednických hodinách diskutovať o závislostiach najrôznejšieho druhu (drogy, patologické využívanie voľného času, príslušnosť k spoločensky nežiaducim hnutiam a pod.).

12.    Sporadicky monitorovať správanie sa našich žiakov na mládežníckych verejných akciách.

13.    Rozšíriť spoluprácu školy s rodičmi a školskou samosprávou o aktivity v danej oblasti, iniciovať zapájanie rodičov do aktivít školy – školské výlety, školské akcie a súťaže.

14.    Spolupracovať so samosprávou mesta na vytváraní preventívnych stratégií a posilňovaní opatrení na znižovanie dopytu po droge v rámci regiónu.

Problematika šikanovania ako jedného z prejavov problémového správania žiakov je faktom. Je nebezpečnou a rozširujúcou sa sociálnou chorobou spoločnosti, ktorej dôsledkom je vážne ohrozovanie zdravia jednotlivcov i skupín. Odborníkmi je prirovnávané k podceňovanej epidémii či k zákernej chorobe skupinovej demokracie. Demokracia v spoločnosti stojí a padá s rovnoprávnosťou vzťahov medzi jej členmi.

Pre vzťah, ktorý označujeme ako šikanovanie, je typická nerovnováha síl, keď silnejší pošliapava práva slabšieho, ubližuje cielene a opakovane niekomu, kto sa nedokáže brániť. V škole pod šikanovaním rozumieme akékoľvek správanie žiaka alebo žiakov (agresor), ktorých zámerom je ublíženie žiakovi alebo žiakom (obeť), prípadne ich ohrozenie alebo zastrašovanie. Ide o cielené a opakované použitie násilia voči takémuto žiakovi alebo skupine žiakov, ktorí sa z najrôznejších dôvodov nevedia alebo nemôžu brániť. Podstatnými znakmi šikanovania sú: úmysel bezprostredne smerujúci k fyzickému alebo psychickému ublíženiu druhému, útoky agresora sú opakované, pomer síl medzi agresorom a obeťou je nevyrovnaný.

Šikanovanie sa prejavuje v priamej podobe – fyzickými útokmi, urážlivými prezývkami, nadávkami, posmechom, tvrdými príkazmi agresora vykonať určitú vec proti vôli obete, odcudzenie veci a pod. Žiaci v obave zo stupňovania šikanovania sa o ňom nezdôverujú ani učiteľom a často ani rodičom. Najčastejšími otázkami sú: Z čoho pramení šikanovanie? V čom hľadať jeho korene? Kto je zaň zodpovedný? V teórii zaoberajúcej sa uvedenými otázkami sa ako príčiny uvádzajú:

·         Rodina – nedostatočná rodinná výchova, absencia citovej rodinnej atmosféry, zhovievavosť voči agresívnym prejavom detí, „tvrdá“ rodičovská výchova, telesné tresty, kríza v rodine, rozvodové konanie, atď.

·         Škola – nedostatočný priestor na správnu sebarealizáciu žiakov, „vnucovanie“ vzorov správania sa žiakom, málo besied so žiakmi, „anonymita“ žiakov a učiteľov, neprimerané hodnotenie prejavov žiakov, atď.

·         Učiteľ a žiaci – emocionálne chladné vzťahy na vyučovaní, nevhodná komunikácia so žiakmi (zosmiešňovanie, ponižovanie, zastrašovanie a vyhrážanie sa žiakom), nedostatok pozitívnej motivácie, nevyužívanie pochvál, povzbudení, atď.

·         Rovesníci a skupiny – napodobňovanie negatívnych vzorov, agresívny žiak má rešpekt ostatných, ktorí sa mu chcú vyrovnať. Pred agresívnym žiakom ostatní ustupujú, často aj dospelí, v skupine sa stráca zodpovednosť za svoje prejavy, dlhodobejšie šikanovanie spôsobuje, že žiaci sa s ním „stotožnia“, menia k nemu postoje.

·         Vplyv médií – filmy, televízia, časopisy, internet ponúkajú množstvo negatívnych vzorov násilného správania sa jednotlivca alebo skupín. Prezentovaná hrôza, utrpenie, násilie znižujú u žiakov empatiu k iným osobám.

·         vytvoriť pozitívnu klímu v škole,

·         navodiť úzku spoluprácu medzi školou a rodinou,

·         problém šikanovania riešiť vnútorným poriadkom školy,

·         zvýšiť pedagogický dozor,

·         oboznámiť učiteľov so systémom školy pri šikanovaní,

·         informovať učiteľov o postupe pri podozrení na šikanovanie,

·         realizovať vzdelávanie v oblasti prevencie šikanovania,

·         spolupracovať s odborníkmi centra vých. a psychologickej prevencie a centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CVPP a CPPPP),

·         v pracovnom poriadku vymedziť oznamovaciu povinnosť pre pedagogických i nepedagogických zamestnancov,

·         zamestnanec sa nesplnením tejto povinnosti vystavuje riziku trestného postihu (neprekazenia trestného činu).

·         Deti citlivé, tiché, utiahnuté, nepriebojné, slabšie, pomalšie,

·         deti, ktoré sa niečím odlišujú od ostatných – farbou pleti, názormi, vierou, rečou, nejakou telesnou odlišnosťou (menšie, tučnejšie, krívajúce, s okuliarmi, chorľavé,...)

·         deti, ktoré sa dobre učia, ochotne pomáhajú, sú usilovné a svedomité.

·         Prekonzultovať podozrenie na šikanovanie s výchovným poradcom, učiteľským zborom a riaditeľom školy,

·         porozprávať sa so žiakom, ktorý je vystavený šikanovaniu,

·         porozprávať sa taktiež s násilníkom,

·         osloviť rodičov – ako obete, tak i násilníka, voliť taktný prístup a najmä zachovať dôvernosť informácií,

·         podať návrh, ako situáciu riešiť,

·         vyhľadať individuálnu odbornú pomoc,

·         prijať výchovné opatrenia – napomenutie, pokarhanie, znížiť známku zo správania,

·         pri podozrení na trestný čin sa kontaktovať s príslušný útvarom Policajného zboru SR (od 14. do 18. rokov ide o trestný čin mladistvých).

·         vyšetrujú obeť spolu s agresorom,

·         nedokážu odlíšiť nepravdivé tvrdenia falošných svedkov, ktorých ovplyvnil agresor,

·         neberú ohľad na traumu a pocity viny obete, často robia bezprostrednú konfrontáciu,

·         neberú do úvahy, že medzi obeťou a agresorom často vzniká závislosť, až identifikácia obete s agresorom,

·         neuvedomujú si, že šikanovaním môže byť nakazená celá trieda (škola).

Tieto chyby môžu spôsobiť taký omyl, že obeť je vyhlásená za agresora.

·         informuj učiteľa, ktorému dôveruješ,

·         vyhľadaj pomoc výchovného poradcu,

·         porozprávaj sa s kamarátom, ktorý je obeťou,

·         podpor jeho sebavedomie, ponúkni pomoc,

·         pokús sa nenápadne zistiť podrobnosti šikanovania,

·         taktne informuj rodičov kamaráta – obete,

·         nezabúdaj, že chceš pomôcť kamarátovi a nie pomstiť sa násilníkom, reaguj primerane.

·         Súčasťou vyučovania telesnej výchovy môže byť základný plavecký výcvik. Ak v mieste školy nie sú vhodné podmienky, škola môže organizovať plavecký výcvik dennou dochádzkou alebo formou výchovno-výcvikových zájazdov.

·         Plavecký výcvik sa organizuje v rozsahu 5 pracovných dní alebo 20 vyučovacích hodín.

·         Plavecký výcvik sa organizuje len vo vyhradenom priestore krytého bazéna alebo kúpaliska do výšky vodnej hladiny 1,2 metra.

·         Organizáciu plaveckého výcviku zabezpečuje riaditeľ alebo ním poverený pedagogický zamestnanec.

·         Na jedného dospelého cvičiteľa pri výcviku pripadá skupina najviac 10 žiakov.

·         Plavecký výcvik v škole vedie pedagogický zamestnanec, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady na vyučovací predmet telesná výchova. Odborný dozor a výcvik môže vykonávať aj iný pedagogický zamestnanec s osvedčením o spôsobilosti viesť plavecký výcvik.

·         Náklady spojené s plaveckým výcvikom hradí žiakovi jeho zákonný zástupca.

·         Súčasťou vyučovania telesnej výchovy môže byť v siedmom alebo ôsmom ročníku základný lyžiarsky výcvik. Ak v mieste školy nie sú vhodné podmienky, škola môže organizovať lyžiarsky výcvik dennou dochádzkou alebo formou lyžiarsko-výcvikových zájazdov.

·         Lyžiarsky výcvik sa koná formou sústredenej päťdňovej, maximálne sedemdňovej výchovno-vzdelávacej činnosti.

·         Organizáciu lyžiarskeho výcviku zabezpečuje riaditeľ alebo ním poverený pedagogický zamestnanec.

·         Lyžiarsky výcvik vedie pedagogický zamestnanec, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady na vyučovací predmet telesná výchova, alebo iný pedagogický zamestnanec s osvedčením o spôsobilosti viesť lyžiarsky výcvik.

·         Jedno lyžiarske alebo snowboardové družstvo tvorí najviac 15 (10) žiakov.

·         Na lyžiarsky výcvik sa volia len nelavinózne svahy, so sklonom primeraným schopnostiam žiakov. Za bezpečnostne vhodné svahy sa považujú horské svahy v zimných lyžiarskych strediskách, ktoré sú upravované a verejne prístupné. Pri výcviku a cvičení so žiakmi je bezpodmienečne potrebné dodržiavať všeobecné bezpečnostné predpisy vydané horskou službou pre príslušnú oblasť.

·         Vedúci lyžiarskeho výcviku (inštruktori) skontrolujú pred začiatkom praktického výcviku výstroj žiakov. Dbajú najmä na používanie bezpečnostného lyžiarskeho viazania, primeraných topánok a na oblečenie primerané poveternostným podmienkam.

Zodpovedá za riadnu prípravu a priebeh zájazdu a za hospodárenie na zájazde. Zabezpečuje program zájazdu, riadi prácu lyžiarskych inštruktorov a dbá na dôsledné dodržiavanie denného programu.

Zodpovedá za výcvik zvereného družstva, zdravie a bezpečnosť jeho členov, podľa pokynov vedúceho zájazdu vykonáva pedagogický dozor.

Na lyžiarsky výcvik sa vysiela zdravotník, ak sa zúčastní na zájazde viac ako 30 žiakov.

·         Škola môže v súlade so školským vzdelávacím programom a učebným plánom organizovať výchovno-vzdelávací proces v škole v prírode na území Slovenskej republiky a v zahraničí.

·         Zdravotno-vzdelávací pobyt žiakov v prírode možno organizovať v objektoch na to určených alebo v objektoch spĺňajúcich požiadavky podľa osobitného predpisu na území Slovenskej republiky, alebo ako ozdravný pobyt žiakov mimo územia Slovenskej republiky.

·         Organizáciu práce školy v prírode upravuje školský poriadok školy v prírode vypracovaný a schválený jej riaditeľom po prerokovaní so zriaďovateľom školy v prírode. V objekte prechodne určenom na organizovanie školy v prírode schvaľuje školský poriadok školy v prírode pedagogický vedúci po dohode s vedúcim objektu.

·         Žiakov možno do školy v prírode vyslať najviac na 14 kalendárnych dní.

·         Pre žiakov prvého stupňa základnej školy vyučovací proces trvá denne štyri vyučovacie hodiny a pre žiakov druhého stupňa trvá denne päť vyučovacích hodín. Vyučovacia hodina trvá 40 minút.

Vysielajúca organizácia môže umožniť zamestnancom vyslaným do školy v prírode pobyt vlastného dieťaťa vo veku od troch do pätnástich rokov.

·         zabezpečí písomný súhlas zriaďovateľa s uskutočnením školy v prírode,

·         zabezpečí súhlas príslušného orgánu verejného zdravotníctva na organizovanie školy v prírode v objekte,

·         vydá písomný súhlas s organizovaním školy v prírode,

·         poverí funkciou pedagogického vedúceho školy v prírode jedného z vysielaných pedagogických zamestnancov,

·         vypracúva harmonogram práce nadčas pedagogických zamestnancov,

·         zabezpečí výchovu a vzdelávanie v inej triede pre žiakov, ktorí sa nevysielajú do školy v prírode, vrátane žiakov s problémovým správaním, o ktorých rozhodne riaditeľ vysielajúcej školy,

·         schváli plán organizačného zabezpečenia školy v prírode.

 

·         názov a adresu vysielajúcej školy,

·         miesto a čas konania školy v prírode s uvedením jej presnej adresy,

·         menný zoznam zamestnancov vrátane zdravotníka, ktorí sú vyslaní do školy v prírode, ich pracovné zaradenie,

·         pracovné náplne zamestnancov, časový harmonogram služieb zamestnancov vrátane nočných služieb,

·         počet tried a počet žiakov v triedach,

·         menný zoznam žiakov s uvedením základných informácií o žiakoch, najmä presnú adresu bydliska, telefónny kontakt na zákonných zástupcov a zástupcov zariadení, dôležité informácie o individuálnych potrebách žiaka,

·         zabezpečenie bezpečnej dopravy vrátane základných údajov o dopravcovi a presného odchodu do školy v prírode a príchodu späť,

·         finančné zabezpečenie a spôsob úhrady školy v prírode,

·         plán výchovno-vzdelávacej činnosti,

·         rozvrh hodín, ktorý zohľadňuje špecifické podmienky školy v prírode,

·         písomný informovaný súhlas zákonného zástupcu s vyslaním žiaka do školy v prírode,

·         vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti okolia žiaka.

Pedagogickému vedúcemu pred odchodom do školy v prírode na základe písomného potvrdenia odovzdá zákonný zástupca žiaka alebo zástupca zariadenia, v ktorom je žiak umiestnený, doklad o zdravotnom poistení žiaka, doklad o zdravotnej spôsobilosti žiaka a ak je škola v prírode organizovaná v zahraničí, odovzdá aj cestovný doklad.

Každý školský výlet, exkurzia, výcvikový zájazd alebo iné hromadné školské podujatie musí byť dôsledne pripravené a zabezpečené. Plán organizačných opatrení pripraví triedny učiteľ alebo poverený pedagogický zamestnanec, ktorý je povinný ho dať na schválenie riaditeľovi školy najmenej 24 hodín pred začiatkom akcie.

·         názov a zámer akcie,

·         termín konania akcie,

·         trasu a miesto pobytu,

·         počet účastníkov – žiakov a sprievodcov,

·         meno vedúceho a počet členov pedagogického zboru,

·         miesto a hodinu zrazu a návratu,

·         spôsob dopravy,

·         program na každý deň,

·         podmienky stravovania a ubytovania,

·         bezpečnostné opatrenia.

Na výletoch sa môžu zúčastniť iba žiaci, ktorých zdravotný stav vyhovuje podmienkam a programu akcie.

Pedagogickým zamestnancom, ktorí sú poverení vedením výletu, sa neodporúča brať so sebou vlastné deti, ak nie sú žiakmi príslušných tried alebo škôl zúčastnených na výlete.

Žiakov treba vopred preukázateľne poučiť o celom programe, organizačných opatreniach a primeranom výstroji. Povinnosťou vedúceho je skontrolovať výstroj a vybavenie žiakov. Žiaci sú povinní zobrať si so sebou kartu poistenca.

Na výlety si školy zabezpečia vyhradené autobusy alebo oddelenia v železničných vozňoch, ktoré musia byť viditeľne označené. V autobuse i vo vlaku musia žiakov sprevádzať dvaja sprievodcovia. Harmonogram výletu musí umožniť primeranú regeneráciu vodiča a žiakov.

Pri výletoch do hôr treba postupovať len po označených turistických chodníkoch, nepoužívať skratky a vyhýbať sa letným snehovým poliam. Horolezecké túry so žiakmi sa nepovoľujú. Žiaci môžu používať uzavreté lanovky, otvorené sedačky len od 7. ročníka základných škôl. Pri prechode cez vodnú plochu sa môžu použiť len verejné dopravné prostriedky.

Žiaci musia na školskom výlete rešpektovať príkazy vedúceho, inštruktorov, horskej služby a polície. Bez povolenia sa nesmú rozchádzať, vzďaľovať a inak narúšať program. Žiaci, ktorí porušili disciplínu, musia ukončiť činnosť a ďalší pobyt sa im môže zakázať.

Pre žiakov 1. až 4. ročníka ZŠ sa organizujú najviac jednodňové výlety v blízkom okolí.

Pre žiakov 5. až 9. ročníka ZŠ sa organizujú 1 – 2-dňové výlety, s informovaným súhlasom zákonných zástupcov možno školský výlet predĺžiť o dva dni pracovného pokoja.

                                                                                                Mgr. Emília Benedikovičová
                                                                                                            riaditeľka školy

návrat hore

Vnútorný
školský
poriadok

oznamujeme

vítame vás

oznamujeme

pracujeme

bavíme sa

fotíme sa

úspechy


kontakty

mapa stránok